Apie mus

PANEVĖŽIO SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
 • Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras

  Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Taip pat tai dienos socialinės globos įstaiga vaikams ir suaugusiems.

  Centro paskirtis – visos šalies mokinių ( nuo 1 iki 21 m. amžiaus), dėl įgimtų ar įgytų intelekto, judesio ir padėties, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymas pagal individualizuotas ankstyvojo, ikimokyklinio-priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių programas. Jos sudaromos atsižvelgiant į kiekvieno gebėjimus ir galias, specialiuosius poreikius bei vaiko sveikatos būklę.

  Neįgaliems ugdytiniams (iki 21 m. amžiaus), nepatekusiems į Centrą (dėl sveikatos sutrikimų, vietų stokos ar kitų priežasčių), teikiamas ugdymas jų namuose (mokymas namuose).

  Visiems mokiniams teikiama pagalba:

  • specialioji pedagoginė (vyksta pamokos, individualios logopedinės-tarties ir kalbos, gydomosios kūno kultūros pratybos. Ugdymas vyksta tinkamai pritaikytuose kabinetuose: kompiuterių klasė, kineziterapijos kabinetas, sporto salė, kurioje yra fizinei veiklai pritaikytas sporto inventorius: masažo stalai, kamuoliukų dėžė, terapiniai kamuoliai ir kt.);
  • socialinė pedagoginė (ugdytinių bendravimo įgūdžių lavinimo užsiėmimai);
  • konsultacijos bei specialioji pagalba teikiama ir tėvams/globėjams bei jų artimiesiems.

  Teikiamos dienos socialinės globos paslaugos (prieš ir po pamokų) vaikams ir suaugusiems iki 40 m. amžiaus: 

  • socialinės globos;
  • sveikatos (BP gydytojas, odontologas, kineziterapeutas);
  • maitinimo (taikomas dietinis maitinimas);
  • transporto (atvežimas į centrą ir iš jo į namus, yra lydintis darbuotojas);
  • kompensacinės technikos pritaikymo;
  • apnakvindinimo (mokamos).

  Už įstaigoje teikiamas socialinės globos paslaugas lankytojų tėvai/globėjai moka 20 procentų nuo gaunamų neįgaliojo pajamų, sudarę sutartį su savivaldybės Socialinių reikalų skyriumi.

  Centras dirba darbo dienomis : 7.00 – 19.00 val. ištisus metus (ir vasarą).

  PLAČIAU APIE MUS

  Į centrą priimami ir kitų savivaldybių teritorijose gyvenamąją vietą deklaravę mokiniai, dienos socialinės globos paslaugos teikiamos sudarius finansavimo sutartį

  Centre ugdomi mokiniai, kurie turi judesio ir padėties, intelekto ir įvairiapusių raidos sutrikimų, taip pat vaikai, kuriems nustatyti dideli ir labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai.

  Centre yra 30 vietų vaikams su vidutine ir sunkia negalia. Veikia 1 ikimokyklinė-priešmokyklinė grupė ir 5 klasių komplektai 1–10 klasių mokiniams. 4 vaikai turi namų mokymą. Mokoma pagal individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

  Neįgalus vaikas, kaip ir sveikas, reikalauja ugdymo, nuolat besikeičiančios aplinkos, nuolatinio bendravimo su žmonėmis ir nuolatinio dėmesio savo fiziologijai. Visa tai neįgalūs vaikai gauna Panevėžio specialiojo ugdymo centre.

  Centras teikia ir dienos socialinės globos paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos paslaugų organizavimo, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, sveikatos priežiūros, transporto organizavimo, laikino apnakvindinimo ir kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

  Centre dirba logopedai, kineziterapeutai, teikiamos odontologo paslaugos.

  Nuo 2015 metų rugsėjo 1 dienos centras teikia dienos socialinės globos paslaugas sutrikusio intelekto žmonėms nuo 18 iki 40 metų.

  Ugdytinių tėvai (globėjai) už Centre teikiamas socialinės globos paslaugas moka pagal norminius aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų apmokėjimą, sudarę sutartį su Socialinės paramos skyriumi.

  Kadangi Centre vaikai ne tik mokomi, bet jiems yra teikiamos ir socialinės dienos globos paslaugos, kiekvienam yra sudaromi du atskiri dokumentai: tai Individuali ugdymo(si) programa ir Individualus socialinės globos planas, apimantis visas specialiojo ugdymo, globos ir slaugos paslaugas. Specialistai nustato vaikų specifinius, individualius poreikius ugdymo įstaigoje, šeimoje, visuomenėje. Numato artimuosius ir tolimuosius darbo su jais tikslus; pritaiko specialiųjų poreikių vaikams ugdymo metodus, programą, turinį ir parenka atitinkamas ugdymo priemones. Metų eigoje tiek Individuali ugdymo programa, tiek ir Individualus socialinės globos planas yra peržiūrimi, analizuojama jų vykdymo eiga, aptariamos sėkmės ir trukdžiai. Šių programų svarstymuose būtinai dalyvauja vaiko tėvai, kiti šeimos nariai. Specialistai atsižvelgia į tėvų rekomendacijas, pastabas dėl ugdymo tikslų, teikia jiems metodinę paramą. Kiekvieną pusmetį su vaiku dirbantys specialistai vertina ir planuose pažymi vaiko pasiekimus.

  Centre kiekvienas metų mėnuo tradiciškai turi savo turinį (pvz.: vasaris – sveikatingumo mėnuo, kovas – kalbos mėnuo, ir kt). Švenčiamos tradicinės ir kalendorinės šventės. Aktyviai dalyvaujame tarptautiniuose ir miesto projektuose. Kuriamas mikroklimatas, kuriame vyrauja pasitikėjimas, bendravimas ir bendradarbiavimas su tėvais, tenkinami ugdytinių ir tėvų poreikiai, užtikrinamas fizinis ir psichologinis saugumas. Vaikai ugdomi visą buvimo įstaigoje laiką.

  Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras finansuojamas iš mokinio krepšelio lėšų , deleguotų lėšų asmenims, turintiems sunkią negalią iš Valstybės biudžeto, Panevėžio miesto biudžeto, specialiųjų lėšų (tėvų mokestis, kitų savivaldybių lėšos) , paramos lėšos (2 proc. pajamų mokesčio grąžinimo).

  Centre veikia ir naktinė grupė, už kurios suteiktas paslaugas vaikų tėvai moka papildomai, pagal Panevėžio miesto savivaldybės tarybos patvirtintą kainą – 6,86 eur. už naktį.

 • ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

  Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras yra trijų pakopų:

  • Ikimokyklinis

   Priešmokyklinis ugdymas.

  • Pradinis

   P – 4 klasės.

  • Pagrindinis

   5 – 10 klasės.

  • VIZIJA

   Demokratizuota įstaiga, užtikrinanti vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių kokybišką ugdymą bei vykdanti jų medicininę ir socialinę reabilitaciją, padedančią tapti visaverčiais visuomenės nariais.

  • MISIJA

   Puoselėti visas neįgalaus centro ugdytinio galias (intelektualines, emocines, valios), įgyvendinti ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo specialiųjų poreikių turintiems vaikams pritaikytas programas, kurti ugdytinių galias ir gebėjimus atitinkančią saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, plėtoti partnerystės ryšius su tėvais (globėjais) ir ugdymo įstaigomis (socialiniais partneriais).

  • FILOSOFIJA

   Mes tikime, kad visi vaikai, nepaisant gebėjimų lygio, lyties ar rasės, turi teisę būti ugdomi, vertinami ir skatinami įgyti žinių bei įgūdžių , kurių jiems prireiks gyvenime.

  • VERTYBINĖS NUOSTATOS

   Bendražmogiškų vertybių (žmoniškumo, bendruomeniškumo, asmeninio tobulėjimo) siekimas;
   Tolerancija, pakantumas;
   Pagarbus bendravimas;
   Pareigų, įvardintų mokyklos nuostatuose ir darbo tvarkos taisyklėse vykdymas.