Nuostatos

PANEVĖŽIO SPECIALIOJI MOKYKLA - DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
 • PANEVĖŽIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS - DAUGIAFUNKCIO CENTRO SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO NUOSTATAI
  Dėl teikiamų socialinės globos paslaugų
  1.BENDROSIOS NUOSTATOS

  1.1. Šie nuostatai reglamentuoja Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Centras), juridinio asmens kodas 148209637, socialinės globos padalinio vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir centro lankytojų santykius ir elgesį.
  1.2. Centras veikia vadovaudamasis steigėjo (Panevėžio miesto savivaldybės) patvirtintais nuostatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Panevėžio miesto savivaldybės teisės aktais, reguliuojančiais Centro veiklą.
  1.3. Be šių Nuostatų, Centro darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia darbuotojų darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, Centro direktoriaus įsakymai.
  1.4. Šių nuostatos taisyklės taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
  1.5. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
  1.5.1. centras – įstaiga (Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras), teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti socialinės globos paslaugas;
  1.5.2. lankytojas – asmuo, kuris naudojasi Centro teikiamomis paslaugomis, ir gaudamas šias paslaugas, turi teisės aktais nustatytas teises ir pareigas;
  1.5.3. lankytojo atstovas – atstovas pagal įstatymą ( tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
  1.5.4. asmens (šeimos) konsultavimas – socialinio darbuotojų, jų padėdėjų, pedagogų, gydytojo, slaugytojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu ar šeimos nariais analizuojama probleminė socialinė asmens (šeimos) situacija bei ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų pagal kompetenciją;
  1.5.5. dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu;
  1.5.6. socialinės globos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichologiniai ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

  2. GLOBOS PADALINIO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

  2.1. Tikslas – suteikti dienos socialinės globos paslaugas, organizuojant kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros ir globos reikalaujančią pagalbą vaikams ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia.
  2.2. Uždaviniai:
  2.2.1. teikti visumą paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba;
  2.2.2. teikti kokybiškas, paslaugų gavėjų poreikius pagal jų savarankiškumo lygį atitinkančias dienos socialinės globos paslaugas.

  2.3. Funkcijos:
  2.3.1. teikti socialinės globos paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos paslaugų organizavimo, darbinių įgūdžių ugdymo, sveikatos priežiūros, transporto, nakvynės organizavimo, pagalbą rengiantis, maitinantis, prausiantis, kito pobūdžio pagalbą;
  2.3.2. sudaryti paslaugų gavėjams tinkamas asmens higienos, buitines bei maitinimo sąlygas;
  2.3.3. užtikrinti paslaugų gavėjų saugumą visu Centre buvimo laikotarpiu;
  2.3.4. teikti tik tas nemokamas ir mokamas dienos socialinės globos paslaugas, kurios nurodytos Centrui išduotose licencijose;
  2.3.5. užtikrinti, kad būtų tinkamai pildomi ir saugomi asmens socialinės globos dokumentai (Individualūs socialinės globos planai, sveikatos istorijos ir kita teisės aktais patvirtinta asmens dokumentacija);
  2.3.6. užtikrinti vienodas lankytojų teises į teikiamas dienos socialinės globos paslaugas;
  2.3.7. saugoti lankytojų konfidencialią informaciją, išskyrus atvejus, kai Centras teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti informaciją apie lankytoją tretiems asmenims, ir gerbti lankytojų asmens privatumą;
  2.3.8.užtikrinti, kad būtų teikiamos būtinosios socialinės paslaugos nurodytos teikiamų paslaugų patvirtintame sąraše;
  2.3.9. pagal teisės aktais nustatytas normas organizuoti racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgiant į lankytojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas.
  2.3.10. Centro darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti lankytojus bei lankytojų atstovus apie centro darbo tvarką, teikiamas paslaugas bei suteikti informaciją apie lankytojo socialinę globą.
  2.4. Organizuojant bei teikiant dienos socialinės globos paslaugas vadovaujamasi šiais principais:
  2.4.1. prieinamumo. Socialinės globos paslaugos turi būti užtikrintos visiems centro lankytojams;
  2.4.2. tinkamumo. Paslaugos turi būti skiriamos ir teikiamos tokios, kurios atitiktų asmens ir šeimos interesus bei nustatytus poreikius;
  2.4.3. bendradarbiavimo. Paslaugų teikimas turi būti pagrįstas įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, švietimo įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimu bei tarpusavio pagalba, siekiant tinkamų, kokybiškų ir prieinamų asmenims (šeimoms) paslaugų;
  2.4.4. kompleksiškumo. Teikiamų paslaugų poreikis asmeniui turi būti nustatomas kompleksiškai, įvertinant asmens (šeimos) galimybes ir poreikius;
  2.4.5. saugumo. Asmeniui ir (ar) jo šeimai turi būti užtikrintas kvalifikuotas ir saugus paslaugų teikimas;
  2.4.6. komandos. Tai specialistų susitelkimas vienam tikslui pasiekti – tenkinti asmens globos paslaugų poreikius, jų prieinamumą, panaudojant savo profesines žinias ir įgūdžius bei dalijantis atsakomybe už suteiktas paslaugas.

  3. LANKYTOJŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ GAVĖJAI

  3.1. Lankytojai – dienos socialinės globos paslaugų gavėjai yra asmenys, kuriems slaugos ir socialinės globos paslaugos teikiamos kartu, tai:
  3.1.1. vaikas su negalia – vaikas iki 18 metų, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai neįgijęs jo amžių atitinkančio savarankiškumo ir kurio galimybės ugdytis bei dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos;
  3.1.2.vaikas su sunkia negalia – asmuo, kuriam nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkaus neįgalumo lygis;
  3.1.3. suaugęs asmuo su negalia – darbingo amžiaus asmuo, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
  3.1.4. suaugęs asmuo su sunkia negalia – asmuo, kuriam pagal nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir kuris pripažintas nedarbingu.
  3.2. Grupės socialinė darbuotoja ar bet kuris kitas personalas, pastebėję ar įtarę lankytojo susirgimą, kreipiasi į slaugytoją ar gydytoją jų darbo metu. Esant reikalui, kviečia greitąją medicinos pagalbą.
  3.3. Atvykęs į centrą lankytojas ar lankytojo atstovas pateikia šiuos dokumentus:
  3.3.1. asmens tapatybės dokumentą ir jo kopiją;
  3.3.2. išrašą iš medicininių dokumentų (Forma 027/a);
  3.3.3. neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją;
  3.3.4. neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba Medicininės socialinės ekspertizės komisijos pažymą;
  3.3.5. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  3.3.6. prašymą-dėl priėmimo į centrą ir socialinių paslaugų teikimo;
  3.3.7. Socialinės paramos skyriaus siuntimą, sutarties kopiją dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo;
  3.3.8. esant reikalui gali būti prašoma pateikti kitus dokumentus.
  3.4. Esant poreikiui lankytojas suteikia centro specialistams kitą būtiną informaciją apie savo sveikatos būklę
  3.5. Lankytojui sudaroma socialinių paslaugų teikimo sutartis.

  4. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUJE

  4.1. Lankytojas turi teisę į:
  4.1.1. kvalifikuotas socialinės globos paslaugas;
  4.1.2. neatidėliotiną būtinąją medicinos pagalbą;
  4.1.3 informaciją apie socialinių darbuotojų kvalifikaciją, pareigas, darbuotojo vardą, pavardę;
  4.1.4. galimybę kreiptis į centro administraciją, jei socialinės globos skyriaus personalas netenkina jų poreikių ar lūkesčių.
  4.2. Kitos teisės tiesiogiai numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
  4.3. Lankytojo pareigos:
  4.3.1. lankytojas, lankytojo atstovas privalo laiku sumokėti nustatytus mokesčius už socialines paslaugas;
  4.3.2. lankytojas (už neįgalų asmenį atsakingas jį tuo metu prižiūrintis asmuo) privalo tausoti įstaigos turtą, nedaryti žalos įstaigai, inventoriui.

  5. CENTRO ADMINISTRACIJOS, KITŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKAS

  5.1. Panevėžio specialioje mokykloje – daugiafunkciame centre taikomos šios darbo laiko formos:
  5.1.1. Penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis (šeštadienį ir sekmadienį).
  5.1.2. Darbo laiko pradžia, pabaiga, pietų pertrauka darbuotojams nurodoma Centro direktoriaus patvirtintuose darbo grafikuose, kurie skelbiami viešai skelbimų lentoje. Darbo grafikai skelbiami viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jų įsigaliojimo pradžios.

  6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  6.1. Globos padalinio nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
  6.2. Globos padalinio nuostatai skelbiami Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro interneto svetainėje www.psuc.lt .
  6.3. Globos padalinio nuostatai gali būti keičiami ar papildomi pasikeitus centro darbo organizavimui ar atitinkamiems teisės aktams.

 • PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS
  DĖL PANEVĖŽIO SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO, NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR PAVEDIMO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIUI

  2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 1-234

  Panevėžys

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 44 straipsnio 4 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, 24.2.1.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1240 ,,Dėl Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo“,  remdamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2014 m. birželio 16 d. raštu Nr. SR-2753 „Dėl Panevėžio specialiojo ugdymo centro paskirties keitimo“ ir atsižvelgdama į Panevėžio specialiojo ugdymo centro 2014 m. birželio 3 d. raštą Nr. S-2.4-84 „Dėl Panevėžio specialiojo   ugdymo   centro   pavadinimo   pakeitimo“,   Panevėžio  miesto  savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

  1. Pakeisti Panevėžio specialiojo ugdymo centro pavadinimą ir vadinti Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras.

  2. Patvirtinti Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatus (pridedama).

  3. Pavesti Panevėžio specialiojo ugdymo centro direktorei Dainei Šilienei savo vadovaujamoje įstaigoje ir atitinkamose institucijose atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su įstaigos pavadinimo pakeitimu ir kitus su tuo susijusius veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka.

  4. Pripažinti netekusiu galios nuo 2 punkte patvirtintų nuostatų įregistravimo dienos Juridinių asmenų registre Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. 1-268 „Dėl Specialiojo ugdymo centro nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimo Nr. 1-20-14 2 punkto pripažinimo netekusiu galios“ 1 punktą.

  Savivaldybės meras: Vitalijus Satkevičius

  PATVIRTINTA

  Panevėžio miesto savivaldybės tarybos

  2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 1-234

 • PANEVĖŽIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS - DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATAI
  1.BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
  2. Įstaigos oficialus pavadinimas – Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, trumpasis pavadinimas – specialioji mokykla-daugiafunkcis centras. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 148209637.
  3. Centras įsteigtas ir savo veiklą pradėjo 1993 metais.
  4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
  5. Centro priklausomybė – Savivaldybės įstaiga.
  6. Centro savininkė – Panevėžio miesto savivaldybė.
  7. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Savivaldybės taryba:
  7.1. tvirtina centro nuostatus;
  7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia įstaigos vadovą;
  7.3. priima sprendimus dėl:
  7.3.1. centro buveinės pakeitimo;
  7.3.2. reorganizavimo ar likvidavimo;
  7.3.3. likvidatoriaus skyrimo ir atleidimo arba likvidacinės komisijos sudarymo ir jos įgaliojimų nutraukimo;
  7.3.4. filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
  7.3.5. didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo;
  7.3.6. kainų ir tarifų už teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo;
  7.4. sprendžia kitus teisės aktuose ir centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
  8. Centro buveinės adresas: Algirdo g. 31, LT-53243 Panevėžys.
  9. Centro grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
  10. Centro tipas – pagrindinė mokykla, ikimokyklinio ugdymo mokykla.
  11. Centro pagrindinė paskirtis – 7 (6)–16 metų visos šalies mokinių, dėl įgimtų ar įgytų intelekto sutrikimų turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (iki 21 metų – labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių), mokymas pagal pritaikytas pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir socialinių įgūdžių ugdymo programą, 6 (5) metų vaikų – pagal pritaikytą priešmokyklinio ugdymo programą ir vaikų iki 6 (5) metų – pagal pritaikytą ikimokyklinio ugdymo programą. Šiame centre vykdomos ir kitos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, sudaromos sąlygos teikti vietos bendruomenei reikalingas kultūros, socialines ir kitas paslaugas.
  12. Mokymo kalba – lietuvių kalba.
  13. Mokymosi formos: grupinė ir pavienė.
  14. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, individualus.
  15. Vykdomos ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programos.
  16. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.
  17. Centras savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

  2. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

  18. Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
  19. Centro švietimo veiklos rūšys:
  19.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
  19.2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
  19.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  19.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.
  19.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  19. 6. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  19.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  19. 8. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
  20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  20. 1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
  20.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  20. 3. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
  20.4. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  20.5. kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
  nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
  20.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
  20.7. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, kodas 88.9;
  20.8. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
  20. 9. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
  21. Centro veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, įžvelgti kiekvieno mokinio individualius poreikius bei gebėjimus ir tinkamai individualizuoti ugdymo programą, sudaryti sąlygas pasiekti jam geriausių rezultatų, teikti dienos socialinės globos paslaugas.
  22. Specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro veiklos uždaviniai:
  22.1. sudaryti mokiniams sveikas ir saugias ugdymo(-si) sąlygas ir aplinką;
  22.2. užtikrinti ugdymo kokybę pagal bendrąsias programas, individualiai pritaikytas pagal mokinio specialiuosius ugdymo(-si) poreikius;
  22.3. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
  22.4. kurti partneriškus mokinio tėvų ir centro santykius, padėti gerinti mokinio ugdymosi šeimoje kokybę;
  22.5. stiprinti centro bendruomenę, aktyvinti žmogiškųjų išteklių plėtrą, nuolat siekti pedagoginės kompetencijos, skleisti gerąją patirtį bendruomenėje, informuoti ir šviesti mokinių tėvus;
  22.6. teikti mokiniams būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją ir socialinę pagalbas;
  22.7. teikti visumą paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
  23. Vykdydamas pavestus uždavinius centras atlieka funkcijas:
  23.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį, vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdamas į vietos ir centro bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus;
  23.2. rengia individualizuotas ankstyvojo ir ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, socialinių įgūdžių formavimo programas;
  23.3. vykdo individualizuotas ankstyvojo ir ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, socialinių įgūdžių formavimo programas, sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;
  23.4 užtikrina specialiųjų poreikių ugdytiniams galimybę integruotis į visuomenę;
  23.5. organizuoja visų centro ugdytinių maitinimą;
  23.6. organizuoja vaikų akcijas, projektus, parodas, kūrybinius konkursus, ekskursijas;
  23.7. organizuoja ugdytinių pavėžėjimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
  23.8. teikia ugdymo ir reabilitacinę pagalbą namuose neįgaliems ugdytiniams, nepatekusiems į centrą dėl vietos stokos, sveikatos sutrikimo ar kitų priežasčių;
  23.9. teikia neįgaliems vaikams ir neįgaliems suaugusiems asmenims dienos socialinės globos paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
  23.10. išduoda mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  23.11. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, pažintinę veiklą;
  23.12. tėvų (globėjų) pageidavimu organizuoja jų mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
  23.13. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
  23.14. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
  23.15. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikalingą materialinę bazę ir edukacinę aplinką;
  23.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

  3. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

  24. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdamas jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
  24.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus;
  24.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
  24.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  24.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
  24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
  24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
  24.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
  25. Centras, siekdamas jam pavesto tikslo ir įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlikdamas jam paskirtas funkcijas, privalo:
  25.1. užtikrinti saugią, sveiką, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
  25.2. sudaryti sutartis ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
  25.3. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

  4. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

  26. Centro veikla organizuojama pagal:
  26.1. direktoriaus patvirtintą mokyklos strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios centro taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;
  26.2. direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi centro taryba;
  26.3. direktoriaus patvirtintą centro ugdymo planą, kuriam yra pritarusi centro taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.
  27. Centrui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
  28. Direktorius:
  28.1. tvirtina centro vidaus struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  28.2. nustato centro tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų, skyrių vedėjų veiklos sritis;
  28.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
  28.4. priima mokinius iš visos šalies Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo, socialinių paslaugų teikimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
  28.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, centro darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
  28.6. suderinęs su centro taryba, tvirtina centro darbo tvarkos taisykles;
  28.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
  28.8. vadovauja centro strateginio, metinės veiklos planų rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
  28.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
  28.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo, projektines ir metodines grupes, metodinę tarybą;
  28.11. sudaro centro vardu sutartis dėl centro funkcijų atlikimo;
  28.12. organizuoja centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  28.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja centro turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais;
  28.14. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto naudojimą, veiksmingą centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  28.15. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
  28.16. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams, kitiems pedagoginiams ir socialiniams darbuotojams – galimybę atestuotis, organizuoja jų atestaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
  28.17. inicijuoja centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
  28.18. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir centrui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
  28.19. teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai veiklos ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinius;
  28.20. atstovauja centrui įstaigose ir institucijose;
  28.21. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams, skyrių vedėjams;
  28.22. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
  29. Centro direktorius užtikrina ir atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi centre, už demokratinį centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų centro tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, centro veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
  30. Centro direktorius pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.
  31. Centre sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba:
  31.1. Metodinės grupės nariai yra auklėtojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, socialiniai darbuotojai. Metodinės grupės planuoja ir aptaria ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimą), pritaiko jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėja praktinę veiklą, plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su centro strateginiais tikslais, kartu siekia mokinių ir mokyklos pažangos.
  31.2. Metodinė taryba nustato metodinės veiklos prioritetus, mokytojų ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą, teikia centro direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
  32. Metodinių grupių ir metodinės tarybos sudarymo, vadovavimo joms ir veiklos organizavimo principai nustatomi centro Metodinės veiklos organizavimo tvarkos apraše.
  33. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais centro direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

  5. CENTRO SAVIVALDA

  34. Centro taryba yra aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija. Ji telkia centro ugdytinių, pedagogų, kitų centro darbuotojų, tėvų (globėjų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam įstaigos valdymui, padeda direktoriui atstovauti teisėtiems centro interesams, spręsti centrui aktualius klausimus.
  35. Centro taryba sudaroma iš centre nedirbančių mokinių tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų darbuotojų. Centro tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato centro direktorius.
  36. Į Centro tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus) deleguoja tėvų (globėjų) susirinkimas, pedagogus ir socialinius darbuotojus – mokytojų taryba, kitus darbuotojus – visuotinis darbuotojų susirinkimas. Renkama atviru balsavimu.
  37. Centro tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Centro direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
  38. Centro tarybai vadovauja pirmininkas, kuris renkamas atviru balsavimu pirmajame tarybos posėdyje. Direktorius negali būti centro tarybos pirmininku.
  39. Centro taryba:
  39.1. teikia siūlymus dėl centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  39.2. aprobuoja centro strateginį, metinį veiklos, ugdymo planus, centro darbo tvarkos taisykles, kitus centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus centro direktoriaus;
  39.3. teikia centro direktoriui siūlymus dėl įstaigos nuostatų pakeitimo ar papildymo, centro vidaus struktūros tobulinimo;
  39.4. svarsto centro lėšų naudojimo klausimus, ieško papildomų resursų, teikia siūlymus centro direktoriui;
  39.5. išklauso centro metines veiklos ataskaitas ir teikia centro direktoriui siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo;
  39.6. teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl centro materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
  39.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos bei centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus centro direktoriui;
  39.8. teikia siūlymus dėl centro darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  39.9. svarsto kitus centro direktoriaus teikiamus klausimus.
  40. Centro tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
  41. Centro taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito centro bendruomenei.
  42. Mokytojų taryba – nuolat veikianti centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi centre dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, socialiniai darbuotojai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
  43. Mokytojų tarybai vadovauja centro direktorius.
  44. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia centro direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
  45. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir centro direktoriaus teikiamais klausimais.

  6. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

  46. Darbuotojai į darbą centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  47. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  48. Centro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, socialiniai darbuotojai – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

  7. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA , FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

  49. Centras valdo patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
  50. Centro lėšos:
  50.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
  50.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
  50.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
  50.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
  51. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
  52. Centro buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
  53. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
  54. Centro veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija.

  8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  55. Centras turi interneto svetainę http://www.psuc.lt/. Pranešimai ir informacija visuomenei apie centro veiklą skelbiami viešai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  56. Centro nuostatų pakeitimai, papildymai derinami su Savivaldybės vykdomąja institucija.
  57. Centro nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Savivaldybės taryba.
  58. Centro nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos, centro direktoriaus ar centro tarybos iniciatyva.
  59. Centras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
  60. Centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.