SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

rugpjūčio 09, 2018
  Panevėžio specialiosios mokyklos-dugiafunkcio centro  2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr.V-34 „Dėl konkurso paskelbimo direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti“ Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Algirdo g. 31, LT-35243 Panevėžys, centro kodas – 148209637, skelbia konkursą centro direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas).

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:

   Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pagrindinio ugdymo bei socialinių įgūdžių klasėse, taip pat organizuoti dienos socialinės globos paslaugas – užtikrinti ugdymo proceso bei socialinių paslaugų  planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo, paslaugų kokybę. Tvarkyti ugdomojo proceso, socialinių paslaugų dokumentaciją, koordinuoti renginius, tobulinti mokinių, lankytojų veiklos vertinimo sistemą, teikti metodinę profesinę pagalbą pedagogams, socialiniams darbuotojams – rūpintis personalo karjera (skatinti  savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Bendradarbiauti su ugdytinių, lankytojų tėvais, rūpintis pagalbos teikimu specialiųjų poreikių mokiniams. Koordinuoti ugdymo, veiklos planų rengimą, pagrindinio ugdymo individualizuotų programų ir socialinių įgūdžių ugdymo programų įgyvendinimą, parengti pamokų ir neformaliojo švietimo tvarkaraščius, organizuoti individualių socialinės globos planų sudarymą ir įgyvendinimą, rengti savo darbo ataskaitas.

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
 • Turėti ne mažesnį kaip trijų metų pedagoginio darbo stažą;
 • Gebėti dirbti kompiuteriu ir ugdymo procese taikyti informacines technologijas;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus;
 • Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą bei socialines pasaugas reglamentuojančius dokumentus, centro tikslus ir uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, LR Darbo kodeksas, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą;
 • Mokėti ne mažiau kaip vieną užsienio kalbą;
 • Vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės apraše nustatytas funkcijas.

Privalumai:

 • Turima kvalifikacija ir darbo patirtis specialiojo ugdymo srityje;
 • Metodinio darbo patirtis;
 • Rekomendacijos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Išsilavinimą, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Užpildytą pretendento anketą (Pagal Aprašo patvirtinto 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 1 priedą);
 • Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2018 m. rugpjūčio 21 d

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą  
(www.vataras.lt
)

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pranešimas pretendentams:

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku.

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Informacija apie konkursą teikiama tel. 8 45 436744, elektroniniu paštu pan.smdc@gmail.com arba tel. +370 686 79564.

Informacija tėveliams ir globėjams!SKELBIAMAS KONKURSAS APSKAITININKO PAREIGOMS UŽIMTI