Vizija – patikima, moderni, jauki įstaiga, sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę, jaustis vertinamu ir saugiu.

Misija – puoselėti visas centro ugdytinio galias, įgyvendinti individualizuotas ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, teikti reikalingas socialinės globos paslaugas, kurti saugią ugdymo aplinką, plėtoti partnerystės ryšius su tėvais (globėjais) ir ugdymo įstaigomis (socialiniais partneriais).

Vertybinės nuostatos – tobulėjimas, empatija, konfidencialumas, pasitikėjimas, pagarba, bendradarbiavimas.

 

 

Projektas “Draugystės tiltai”

Projekto tikslas –  skatinti  bendrauti ir bendradarbiauti skirtingų poreikių ir gebėjimų vaikus.

Uždaviniai: parodyti vaikams, kad esame skirtingi, tačiau galime bendrauti ir draugauti; skatinti vaikus padėti šalia esančiam; ugdyti vaikų saviraišką per šokį, judesį, bendrus kūrybinius darbus.Projekte kartu dalyvauja Panevėžio lopšelis – darželis “Pasaka”

                                                                 Projekto trukmė – 2023 11 – 2024  06

 

Projektas “Pasidalinkime draugyste”

Projekto tikslas – plėtoti vaikų kūrybiškumo ugdymą, saviraišką, emocinį bendravimą, bendradarbiavimą, socialinių įgūdžių lavinimą, sveikos gyvensenos ugdymą, įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. Projekte kartu dalyvauja Panevėžio lopšelis – darželis “Vyturėlis”.

Projekto trukmė – 1 metai (2024-01-01  –  2024-12-31)

 

Projektas “Draugystės ratelis”

Projekto tikslas – skatinti vaikų saviraiškos bei kūrybinių gebėjimų ugdyma, pasitelkiant žaidybinius kūrybos elementus įvairiose ugdymo (si) aplinkose ir erdvėse. Projekte dalyvaujame kartu su Panevėžio lopšeliu – darželiu “Vaikyste”.

Projekto trukmė – 2023-12-01 – 2024-06-30

 

 

 

 

Šviečiamosios gyvulininkystės programa

emės ūkio ministerija ir Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (toliau – Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste.

Įgyvendinant Programą vaikai ir jaunimas supažindinami su visomis Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis; darnios gyvulininkystės principais (gyvūnų gerove, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu, aplinkosaugos ir ekologijos principais ūkiuose, ūkių modernizavimu ir skaitmenizavimu, tvariu maisto vartojimu ir atliekų tvarkymu, švaria energetika ir kt.) įgyvendinant tvaraus ekonomikos augimo strategiją – Europos žaliąjį kursą; gyvulininkystės specialistų rengimu bei darbo šioje srityje galimybėmis.

Programa skirta:

– ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikams – I modulis;
– pradinio ugdymo (1-4 klasių) moksleiviams – II modulis;
– pagrindinio ugdymo (5-8 klasių) švietimo įstaigų moksleiviams – III modulis.

Programos įgyvendinimo laikotarpis – 2023-03-01  –  2023-05-30

 

Projektas “Olimpinis mėnuo”

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti fizinį aktyvumą, puoselėti olimpines vertybes, nagrinėti šiais laikais kiekvienai asmenybei aktualias temas. Įvairiausių užduočių ir judesio pagalba skatiname naujų įpročių ugdymą, žaidžiant bei šnekučiuojantis apie sveiką mitybą, emocijas, poilsį, mažieji įgauna naujų patirčių ir žinių.

Kaip vyksta projektas? Projektas tradiciškai vyksta spalio mėnesį ir yra suskirstytas savaitėmis. Kiekviena savaitė turi atskirą temą, kurią globoja superherojai. Kiekvienos savaitės pabaigoje el.paštu gauname skaitmeninę medžiagą, skirtą kitos savaitės temai. Vadovaujantis  instrukcijomis mėgaujamės naujomis užduotimis bei nepamirštame nuolat improvizuoti – miksuojame užduotis, pritaikome jas savo mokiniams, o vaikams patikusias užduotis kartojame nepriklausomai nuo savaitės temos. 

Projektas “Menas tavo rankose”

Projekto tikslas – padėti atskleisti vaikų kūrybiškumui per meninę veiklą.

Projekto uždaviniai – ugdyti vaikų saviraišką per dailę, muziką, teatrą. Vaikai susipažintų su įvairiais meninės raiškos būdais, technikomis, būtų skatinami drąsiai įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus, sustiprėtų humanistinis požiūris į teatrinį ugdymą: būtų skatinama vaikų vaidybinė raiška, panaudojant įvairias priemones, siekiant, kad vaikai taptų mažaisiais kūrėjais.

Projekto trukmė – 1 metai (2022 09 – 2023 09)

 

 

PROJEKTAS „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir  technologinių mokslų priemonėmis“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Šį projektą remia Europos Sąjungos regionines plėtros fondas.

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si);
  • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Projekto trukmė – 68 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.).

 

Respublikinis projektas DARNI MOKYKLA

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro ir AB LESTO kartu su partneriais įgyvendinamas projektas.

Projekto tikslas – sutelkti mokyklos bendruomenes Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui; integruoti darnaus vystymosi švietimo temas į kasdienį ugdymo procesą (pamokas, kt. užsiėmimus); Skatinti bendruomeniškumą ir stiprinti darnias mokyklų, ikimokyklinių įstaigų ar ugdymo centrų bendruomenes. Programa siekia paskatinti jaunus žmonės mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus. Šių metų pagrindinis programos akcentas yra darnios bendruomenės puoselėjimas, tad kviečiame mokyklas įgyvendinti bendruomeniškumo ir tolerancijos iniciatyvas.  Prie šios programos prisijungėme 2019 m.

 

Respublikinis projektas SVEIKATA VISUS METUS 2021

Projekto organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Projekto organizatoriai kviečia leistis į sveikatos  užduočių kelionę. Kiekvieną mėnesį tinklalapyje www.ssus.lt skelbiamas naujas iššūkis, nauja užduotis.

 

Vaikų vasaros poilsio projektas SVEIKA VASARA

Projekto tikslas – plėtoti ugdytinių kūrybiškumo ugdymą, saviraišką, emocinį bendravimą, bendradarbiavimą, socialinių įgūdžių lavinimą, sveikos gyvensenos ugdymą, užimtumą netradicinėse aplinkose, įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir stiprinti vaikų fizinę sveikatą. Lavinti socialinius įgūdžius, plėtoti pasitikėjimą savimi. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su kitos įstaigos vaikais, suaugusiais. Skatinti vaikų saviraišką naudojant įvairią techniką. Mokyti vaikus atlikti užduotis iki galo. Ugdyti poreikį atrasti naujas menines raiškos priemones.

Projektas vykdomas nuo 2018m., kurį dalinai finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė.

 

NORI SAVANORIAUTI?

 

KREIPKIS!

 

Savanoris – tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją naudingam darbui ir negauna už tai piniginio atlygio.

Savanoriškas darbas gali būti vienkartinė pagalba vienos dienos renginyje, konferencijoje, seminare, šventėje arba kasdienė pagalba proto negalios asmenims, vaikams, pagyvenusiems žmonėms, ar koks nors kitas kasdienis darbas pasirinktoje organizacijoje.

Kodėl verta savanoriauti?  Savanoriaudamas žmogus pritaiko teorines žinias praktikoje, išbando save saugioje aplinkoje, geriau pažįsta save, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, kelti iššūkius ir juos įveikti, randa bendraminčių, jaučiasi reikalingas, įgyvendina savo iniciatyvas, realizuoja save, įgauna naujos darbinės, kūrybinės bei socialinės patirties.

Daugiau informacijos telefonu 8 45 43 67 44, ieva.matkeviciute@gmail.com

Skip to content