Vizija – nuolat tobulėjanti įstaiga, užtikrinanti vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių vaikų ir jaunuolių kokybišką ugdymą bei vykdanti jų medicininę ir socialinę reabilitaciją, padedančią tapti visaverčiais visuomenės nariais.

Misija – puoselėti visas neįgalaus centro ugdytinio galias, įgyvendinti individualizuotas ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, teikti reikalingas socialinės globos paslaugas, kurti saugią ugdymo aplinką, plėtoti partnerystės ryšius su tėvais (globėjais) ir ugdymo įstaigomis (socialiniais partneriais).

Filosofija – mes tikime, kad visi vaikai, nepaisant gebėjimų lygio, turi teisę būti ugdomi, vertinami ir skatinami įgyti žinių bei įgūdžių, kurių jiems prireiks gyvenime.

Vertybinės nuostatos – tobulėjimas, individualizacija, empatija, konfidencialumas, pasitikėjimas klientu ir pagarba jam, bendradarbiavimas.

PROJEKTAS „Mokyklų aprūpinimas gamos ir  technologinių mokslų priemonėmis“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Šį projektą remia Europos Sąjungos regionines plėtros fondas.

Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas bei mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga nuotoliniam mokymui(si);
  • Gamtos mokslų ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;
  • Gamtos mokslų, technologijų, inžinerinio, menų ir matematinio ugdymo (STEAM) atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Projekto trukmė – 68 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2022 m. gruodžio 31 d.).

 

Respublikinis projektas DARNI MOKYKLA

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro ir AB LESTO kartu su partneriais įgyvendinamas projektas.

Projekto tikslas – sutelkti mokyklos bendruomenes Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui; integruoti darnaus vystymosi švietimo temas į kasdienį ugdymo procesą (pamokas, kt. užsiėmimus); Skatinti bendruomeniškumą ir stiprinti darnias mokyklų, ikimokyklinių įstaigų ar ugdymo centrų bendruomenes. Programa siekia paskatinti jaunus žmonės mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus. Šių metų pagrindinis programos akcentas yra darnios bendruomenės puoselėjimas, tad kviečiame mokyklas įgyvendinti bendruomeniškumo ir tolerancijos iniciatyvas.  Prie šios programos prisijungėme 2019 m.

 

Respublikinis projektas SVEIKATA VISUS METUS 2021

Projekto organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Projekto organizatoriai kviečia leistis į sveikatos  užduočių kelionę. Kiekvieną mėnesį tinklalapyje www.ssus.lt skelbiamas naujas iššūkis, nauja užduotis.

 

Vaikų vasaros poilsio projektas SVEIKA VASARA

Projekto tikslas – plėtoti ugdytinių kūrybiškumo ugdymą, saviraišką, emocinį bendravimą, bendradarbiavimą, socialinių įgūdžių lavinimą, sveikos gyvensenos ugdymą, užimtumą netradicinėse aplinkose, įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir stiprinti vaikų fizinę sveikatą. Lavinti socialinius įgūdžius, plėtoti pasitikėjimą savimi. Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su kitos įstaigos vaikais, suaugusiais. Skatinti vaikų saviraišką naudojant įvairią techniką. Mokyti vaikus atlikti užduotis iki galo. Ugdyti poreikį atrasti naujas menines raiškos priemones.

Projektas vykdomas nuo 2018m., kurį dalinai finansuoja Panevėžio miesto savivaldybė.

 

NORI SAVANORIAUTI?

 

KREIPKIS!

 

Savanoris – tai bet kokio amžiaus žmogus, kuris skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją naudingam darbui ir negauna už tai piniginio atlygio.

Savanoriškas darbas gali būti vienkartinė pagalba vienos dienos renginyje, konferencijoje, seminare, šventėje arba kasdienė pagalba proto negalios asmenims, vaikams, pagyvenusiems žmonėms, ar koks nors kitas kasdienis darbas pasirinktoje organizacijoje.

Kodėl verta savanoriauti?  Savanoriaudamas žmogus pritaiko teorines žinias praktikoje, išbando save saugioje aplinkoje, geriau pažįsta save, mokosi bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, kelti iššūkius ir juos įveikti, randa bendraminčių, jaučiasi reikalingas, įgyvendina savo iniciatyvas, realizuoja save, įgauna naujos darbinės, kūrybinės bei socialinės patirties.

Daugiau informacijos telefonu 8 45 43 67 44, ieva.matkeviciute@gmail.com

Skip to content