INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

Šią Interneto svetainės privatumo ir slapukų naudojimo politiką (toliau – Politika) taikome tiems asmens duomenims, kuriuos Jūs pateikiate mums arba kuriuos mes renkame ir tvarkome Jums naudojantis Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro interneto svetaine.


Duomenų valdytojas:
Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras
Algirdo g. 31, Panevėžys
El. p. pan.smdc@gmail.com
Tel. nr. 8 45 43 67 44


Duomenų apsaugos pareigūnas:
MB „Duomenų sauga“
El. p. dap@duomenu-sauga.lt
Tel. nr. +370 67243319

KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?
• Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti galimybę naudotis interneto svetaine, pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi ja, tvarko interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos
gauna slapukų pagalba (išsami informacija apie naudojamus slapukus pateikiama skiltyje „Slapukų naudojimas“). Šių duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – duomenų valdytojo teisėtas interesas
užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, duomenų subjekto sutikimas.
• Jeigu į mus kreipsitės el. paštu ar per tinklapyje aktyvią užklausos formą, prašymų, skundų ar kitų kreipimųsi nagrinėjimo tikslu tvarkysime Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei kitą jūsų pateiktą informaciją. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu bei saugome ne ilgiau kaip 1 metus nuo jūsų prašymo, skundo ar kitokio kreipimosi išnagrinėjimo.


KAIP TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.
Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.
KAM GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
Jūsų asmens duomenų neteikiame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
• asmens duomenis teikti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
• teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka;
• siekdami apginti savo teises ar interesus.
Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, duomenų apsaugos pareigūno, tinklapio administravimo, buhalterinės apskaitos (BĮ „Skaitlis“)), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie mūsų tvarkomų fizinio asmens duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad minėti asmenys laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.


SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
KAS YRA SLAPUKAI?
Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote interneto svetainėje. Sekantį kartą apsilankius
svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.
KAM MES NAUDOJAME SLAPUKUS?
Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau internetinėje svetainėje bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir įstaigos teikiamas ugdymo paslaugas.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje Politikoje nurodytais tikslais. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti adresu http://www.allaboutcookies.org. Pažymime, kad naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos interneto svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS?
Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Politikoje nurodytu el. pašto adresu.
Duomenų subjektas turi šias teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:
1) gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2) susipažinti su savo asmens duomenimis;
3) atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
4) prašyti ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens duomenis;
5) prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 1 dalyje;
6) prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje;
7) teisę į duomenų perkeliamumą;
8) nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi;
9) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt)).
KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?
Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, duomenų valdytojui turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu būdu ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Žemiau pateikta rekomenduojama kreipimosi forma, kuria duomenų subjektas gali pasinaudoti.

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš teisių
ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.
Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę: 1) pateikdamas rašytinį prašymą duomenų valdytojo darbuotojui, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 2) pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka; 3) pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.
Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į duomenų valdytoją kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat
atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią duomenų subjekto teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį
dokumentą, patvirtintą notaro, ar jo kopiją. Detalią informaciją apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą bei asmens duomenų tvarkymą galima rasti tinklapio skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Skip to content