Administracinė informacija

 • Administracinė informacija

  SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO NUOSTATAI

  1.BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Šie nuostatai reglamentuoja Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Centras), juridinio asmens kodas 148209637, socialinės globos padalinio vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir centro lankytojų santykius ir elgesį.
  1.2. Centras veikia vadovaudamasis steigėjo (Panevėžio miesto savivaldybės) patvirtintais nuostatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Panevėžio miesto savivaldybės teisės aktais, reguliuojančiais Centro veiklą.
  1.3. Be šių Nuostatų, Centro darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia darbuotojų darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, Centro direktoriaus įsakymai.
  1.4. Šių nuostatos taisyklės taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
  1.5. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:
  1.5.1. centras – įstaiga (Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras), teisės aktų nustatyta tvarka turinti teisę teikti socialinės globos paslaugas;
  1.5.2. lankytojas – asmuo, kuris naudojasi Centro teikiamomis paslaugomis, ir gaudamas šias paslaugas, turi teisės aktais nustatytas teises ir pareigas;
  1.5.3. lankytojo atstovas – atstovas pagal įstatymą ( tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Atstovo pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
  1.5.4. asmens (šeimos) konsultavimas – socialinio darbuotojų, jų padėdėjų, pedagogų, gydytojo, slaugytojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu ar šeimos nariais analizuojama probleminė socialinė asmens (šeimos) situacija bei ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų pagal kompetenciją;
  1.5.5. dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu;
  1.5.6. socialinės globos poreikiai – pagrindiniai fiziologiniai, psichologiniai ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.

  2. GLOBOS PADALINIO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS
  2.1. Tikslas – suteikti dienos socialinės globos paslaugas, organizuojant kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros ir globos reikalaujančią pagalbą vaikams ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia.
  2.2. Uždaviniai:
  2.2.1. teikti visumą paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba;
  2.2.2. teikti kokybiškas, paslaugų gavėjų poreikius pagal jų savarankiškumo lygį atitinkančias dienos socialinės globos paslaugas.
  2.3. Funkcijos:
  2.3.1. teikti socialinės globos paslaugas: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, laisvalaikio organizavimo, maitinimo organizavimo, asmeninės higienos paslaugų organizavimo, darbinių įgūdžių ugdymo, sveikatos priežiūros, transporto, nakvynės organizavimo, pagalbą rengiantis, maitinantis, prausiantis, kito pobūdžio pagalbą;
  2.3.2. sudaryti paslaugų gavėjams tinkamas asmens higienos, buitines bei maitinimo sąlygas;
  2.3.3. užtikrinti paslaugų gavėjų saugumą visu Centre buvimo laikotarpiu;
  2.3.4. teikti tik tas nemokamas ir mokamas dienos socialinės globos paslaugas, kurios nurodytos Centrui išduotose licencijose;
  2.3.5. užtikrinti, kad būtų tinkamai pildomi ir saugomi asmens socialinės globos dokumentai (Individualūs socialinės globos planai, sveikatos istorijos ir kita teisės aktais patvirtinta asmens dokumentacija);
  2.3.6. užtikrinti vienodas lankytojų teises į teikiamas dienos socialinės globos paslaugas;
  2.3.7. saugoti lankytojų konfidencialią informaciją, išskyrus atvejus, kai Centras teisės aktų nustatyta tvarka privalo pateikti informaciją apie lankytoją tretiems asmenims, ir gerbti lankytojų asmens privatumą;
  2.3.8.užtikrinti, kad būtų teikiamos būtinosios socialinės paslaugos nurodytos teikiamų paslaugų patvirtintame sąraše;
  2.3.9. pagal teisės aktais nustatytas normas organizuoti racionalią, specialią ir dietinę mitybą, atsižvelgiant į lankytojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas.
  2.3.10. Centro darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti lankytojus bei lankytojų atstovus apie centro darbo tvarką, teikiamas paslaugas bei suteikti informaciją apie lankytojo socialinę globą.
  2.4. Organizuojant bei teikiant dienos socialinės globos paslaugas vadovaujamasi šiais principais:
  2.4.1. prieinamumo. Socialinės globos paslaugos turi būti užtikrintos visiems centro lankytojams;
  2.4.2. tinkamumo. Paslaugos turi būti skiriamos ir teikiamos tokios, kurios atitiktų asmens ir šeimos interesus bei nustatytus poreikius;
  2.4.3. bendradarbiavimo. Paslaugų teikimas turi būti pagrįstas įstaigų, teikiančių socialines paslaugas, švietimo įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimu bei tarpusavio pagalba, siekiant tinkamų, kokybiškų ir prieinamų asmenims (šeimoms) paslaugų;
  2.4.4. kompleksiškumo. Teikiamų paslaugų poreikis asmeniui turi būti nustatomas kompleksiškai, įvertinant asmens (šeimos) galimybes ir poreikius;
  2.4.5. saugumo. Asmeniui ir (ar) jo šeimai turi būti užtikrintas kvalifikuotas ir saugus paslaugų teikimas;
  2.4.6. komandos. Tai specialistų susitelkimas vienam tikslui pasiekti – tenkinti asmens globos paslaugų poreikius, jų prieinamumą, panaudojant savo profesines žinias ir įgūdžius bei dalijantis atsakomybe už suteiktas paslaugas.

  3.1. Lankytojai – dienos socialinės globos paslaugų gavėjai yra asmenys, kuriems slaugos ir socialinės globos paslaugos teikiamos kartu, tai:
  3.1.1. vaikas su negalia – vaikas iki 18 metų, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai neįgijęs jo amžių atitinkančio savarankiškumo ir kurio galimybės ugdytis bei dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos;
  3.1.2.vaikas su sunkia negalia – asmuo, kuriam nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkaus neįgalumo lygis;
  3.1.3. suaugęs asmuo su negalia – darbingo amžiaus asmuo, kuris dėl neįgalumo yra iš dalies ar visiškai netekęs gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
  3.1.4. suaugęs asmuo su sunkia negalia – asmuo, kuriam pagal nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir kuris pripažintas nedarbingu.
  3.2. Grupės socialinė darbuotoja ar bet kuris kitas personalas, pastebėję ar įtarę lankytojo susirgimą, kreipiasi į slaugytoją ar gydytoją jų darbo metu. Esant reikalui, kviečia greitąją medicinos pagalbą.
  3.3. Atvykęs į centrą lankytojas ar lankytojo atstovas pateikia šiuos dokumentus:
  3.3.1. asmens tapatybės dokumentą ir jo kopiją;
  3.3.2. išrašą iš medicininių dokumentų (Forma 027/a);
  3.3.3. neįgaliojo pažymėjimą ir jo kopiją;
  3.3.4. neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos arba Medicininės socialinės ekspertizės komisijos pažymą;
  3.3.5. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
  3.3.6. prašymą-dėl priėmimo į centrą ir socialinių paslaugų teikimo;
  3.3.7. Socialinės paramos skyriaus siuntimą, sutarties kopiją dėl dienos socialinės globos paslaugų skyrimo;
  3.3.8. esant reikalui gali būti prašoma pateikti kitus dokumentus.
  3.4. Esant poreikiui lankytojas suteikia centro specialistams kitą būtiną informaciją apie savo sveikatos būklę
  3.5. Lankytojui sudaroma socialinių paslaugų teikimo sutartis.

  4. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIUJE
  4.1. Lankytojas turi teisę į:
  4.1.1. kvalifikuotas socialinės globos paslaugas;
  4.1.2. neatidėliotiną būtinąją medicinos pagalbą;
  4.1.3 informaciją apie socialinių darbuotojų kvalifikaciją, pareigas, darbuotojo vardą, pavardę;
  4.1.4. galimybę kreiptis į centro administraciją, jei socialinės globos skyriaus personalas netenkina jų poreikių ar lūkesčių.
  4.2. Kitos teisės tiesiogiai numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.
  4.3. Lankytojo pareigos:
  4.3.1. lankytojas, lankytojo atstovas privalo laiku sumokėti nustatytus mokesčius už socialines paslaugas;
  4.3.2. lankytojas (už neįgalų asmenį atsakingas jį tuo metu prižiūrintis asmuo) privalo tausoti įstaigos turtą, nedaryti žalos įstaigai, inventoriui.

  5. CENTRO ADMINISTRACIJOS, KITŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKAS
  5.1. Panevėžio specialioje mokykloje – daugiafunkciame centre taikomos šios darbo laiko formos:
  5.1.1. Penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis (šeštadienį ir sekmadienį).
  5.1.2. Darbo laiko pradžia, pabaiga, pietų pertrauka darbuotojams nurodoma Centro direktoriaus patvirtintuose darbo grafikuose, kurie skelbiami viešai skelbimų lentoje. Darbo grafikai skelbiami viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jų įsigaliojimo pradžios.

  6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  6.1. Globos padalinio nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
  6.2. Globos padalinio nuostatai skelbiami Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro interneto svetainėje www.psuc.lt .
  6.3. Globos padalinio nuostatai gali būti keičiami ar papildomi pasikeitus centro darbo organizavimui ar atitinkamiems teisės aktams.

  NUOSTATAI

  1.BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę ir kitas paskirtis, mokymo kalbą ir formas, mokymo proceso organizavimo būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, vykdomas švietimo programas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, centro veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
  2. Centro oficialusis pavadinimas – Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, trumpasis pavadinimas – Specialioji mokykla-daugiafunkcis centras. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 148209637.
  3. Panevėžio vaikų abilitacinio ugdymo centras įsteigtas 1993 m. gruodžio 17 d. Panevėžio miesto tarybos 1993 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 15-5. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 1-20-14 Abilitacinio ugdymo centro pavadinimas pakeistas į Panevėžio specialiojo ugdymo centras, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 1-234 Panevėžio specialiojo ugdymo centro pavadinimas pakeistas į Panevėžio specialioji mokykla-daugiafunkcis centras.
  4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
  5. Centro priklausomybė – savivaldybės mokykla.
  6. Centro savininkė – Panevėžio miesto savivaldybė.
  7. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji:
  7.1. tvirtina centro nuostatus;
  7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia centro vadovą;
  7.3. priima sprendimus dėl:
  7.3.1. centro buveinės pakeitimo;
  7.3.2. centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
  7.3.3. likvidatoriaus skyrimo ir atleidimo arba likvidavimo komisijos sudarymo ir jos įgaliojimų nutraukimo;
  7.3.4. filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
  7.3.5. didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo;
  7.3.6. kainų ir tarifų už teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo;
  7.4. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
  8. Centro buveinės adresas: Algirdo g. 31, LT-53243 Panevėžys.
  9. Centro grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
  10. Centro tipas – pagrindinė mokykla, ikimokyklinio ugdymo mokykla.
  11. Centro pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla-daugiafunkcis centras; kitos paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių turintiems vaikams; pradinės mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikimą turintiems mokiniams; pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams.
  12. Mokymo kalba – lietuvių.
  13. Mokymosi formos:
  13.1. grupinio mokymosi forma, įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu;
  13.2. pavienio mokymosi forma, įgyvendinama individualiu mokymo proceso organizavimo būdu.
  14. Centras vykdo individualizuotas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas. centre vykdomos ir kitos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, sudaromos sąlygos teikti vietos bendruomenei reikalingas kultūros, socialines ir kitas paslaugas.
  15. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

  2. CENTRO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
  16. Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
  17. Centro švietimo veiklos rūšys:
  17.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
  17.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
  17.2.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
  17.2. 2. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;
  17.2. 3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
  17.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
  17.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
  17.2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
  17.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
  18. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
  18.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
  18.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
  18.3. bibliotekos ir archyvo veikla, kodas 91.01;
  18.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
  18.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
  18.6. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
  18.7. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
  18.8. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
  18.9. kita stacionarinė globos veikla, kodas 87.90.
  19. Centro veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, įžvelgiant kiekvieno mokinio ir paslaugų gavėjo individualius poreikius bei gebėjimus, sudaryti jiems sąlygas pasiekti geriausių rezultatų, teikti reikiamą švietimo ir socialinę pagalbą.
  20. Centro veiklos uždaviniai:
  20.1. užtikrinti kokybišką individualizuotų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programų vykdymą;
  20.2. tenkinti mokinių ir paslaugų gavėjų pažinimo bei saviraiškos poreikius;
  20.3. teikti mokiniams ir paslaugų gavėjams reikiamą pagalbą;
  20.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) ir paslaugų teikimo aplinką.
  20.5. teikti visumą paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba;
  20.6. teikti dienos socialinės globos, institucinės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas likusiems be tėvų globos Panevėžio miesto vaikams su vidutine, sunkia ir labai sunkia negalia.
  21. Vykdydamas jam pavestus uždavinius, centras atlieka šias funkcijas:
  21.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdamas į vietos ir centro bendruomenės reikmes, konkrečius mokinių poreikius ir interesus;
  21.2. rengia individualizuotas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, individualius socialinės globos planus;
  21.3. organizuoja mokinių mokymąsi pagal visas centre įgyvendinamas programas taikydama šiuose Nuostatuose apibrėžtas mokymo formas ir mokymo proceso organizavimo būdus;
  21.4. sudaro mokymo, socialinių paslaugų teikimo sutartis ir vykdo jose sutartus įsipareigojimus;
  21.5 organizuoja mokinių ir paslaugų gavėjų maitinimą;
  21.6. organizuoja vaikų akcijas, projektus, parodas, kūrybinius konkursus, ekskursijas;
  21.7. organizuoja mokinių ir paslaugų gavėjų pavėžėjimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
  21.8. teikia ugdymo ir reabilitacinę pagalbą namuose neįgaliems mokiniams, nepatekusiems į centrą dėl vietos stokos, sveikatos sutrikimo ar kitų priežasčių;
  21.9. teikia neįgaliems vaikams ir neįgaliems suaugusiems asmenims dienos socialinės globos paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
  21.10. teikia institucinę (trumpalaikę) socialinę globą be tėvų globos likusiems Panevėžio miesto vaikams su vidutine, sunkia ir labai sunkia negalia;
  21.11. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, pažintinę veiklą;
  21.12. tėvų (globėjų) pageidavimu organizuoja jų mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
  21.13. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;
  21.14. nusistato mokyklos bendruomenės narių elgesio normas, atsižvelgdama į Pedagogų etikos kodekso rekomendacijas;
  21.15. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
  21.16. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikalingą materialinę bazę ir edukacinę aplinką;
  21.17. viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
  21.18. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.
  22. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka centras išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus, mokymosi pasiekimų pažymėjimus, vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus.

  3. CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS
  23. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
  23.1. parinkti ir kurti naujus ugdymo metodus, užtikrinančius kokybišką ugdymą(si);
  23.2. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  23.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius projektus;
  23.4. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
  23.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
  23.6. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
  24. Centro pareigos – užtikrinti jam pavestų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, priskirtų funkcijų kokybišką atlikimą.

  4. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
  25. Centro veikla organizuojama pagal:
  25.1. direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios centro taryba (toliau – Taryba) ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;
  25.2. direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Taryba;
  25.3. direktoriaus patvirtintą mokyklos ugdymo planą, kuris yra suderintas su Taryba ir Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.
  26. Centrui vadovauja direktorius, penkeriems metams skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Centro direktoriumi gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmuo.
  27. Direktorius:
  27.1. vadovauja centro strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
  27.2. organizuoja ir koordinuoja centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti;
  27.3. analizuoja centro veiklos ir valdymo išteklių būklę;
  27.4. tvirtina centro vidaus struktūrą, centro darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
  27.5. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, socialinius darbuotojus ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
  27.6. rūpinasi mokytojų, socialinių ir kitų darbuotojų darbo sąlygomis, organizuoja trūkstamų darbuotojų paiešką;
  27.7. skatina centro darbuotojus, skiria jiems drausmines nuobaudas;
  27.8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, centro darbo tvarkos taisyklėse nustato mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, socialinių darbuotojų, aptarnaujančio personalo, mokinių ir paslaugų gavėjų teises, pareigas bei jų atsakomybę;
  27.9. suderinęs su Taryba, tvirtina centro darbo tvarkos taisykles, kitus centro veiklą reglamentuojančius dokumentus;
  27.10. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, mokytojams, kitiems pedagoginiams, socialiniams darbuotojams – galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka;
  27.11. tvirtina neformaliojo vaikų švietimo programas;
  27.12. priima mokinius iš visos šalies ir socialinių paslaugų gavėjus į centrą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo, socialinių paslaugų teikimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
  27.13. bendradarbiauja su mokinių ir paslaugų gavėjų tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui ir paslaugų gavėjui, mokytojui, socialiniam darbuotojui ir centrui teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnyba ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
  27.14. inicijuoja centro veiklos kokybės įsivertinimą;
  27.15. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja centro turtą, lėšas, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su švietimo įstaigos lėšų (įskaitant lėšas, skirtas švietimo įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui), turto naudojimą ir disponavimą juo;
  27.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
  27.17. kiekvienais metais teikia centro bendruomenei ir Tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;
  27.18. užtikrina veiksmingą centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
  27.19. kartu su Taryba sprendžia centrui svarbius palankios ugdymui ir socialinių paslaugų teikimui aplinkos kūrimo klausimus;
  27.20. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo, projektines ir metodines grupes;
  27.21. sudaro centro vardu sutartis dėl centro funkcijų atlikimo;
  27.22. inicijuoja centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
  27.23. atstovauja centrui kitose institucijose;
  27.24. nustato centro struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;
  27.25. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
  27.26. organizuoja centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
  27.27. įregistruoja Nuostatus Juridinių asmenų registre;
  27.28. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams;
  27.29. atlieka kitas teisės aktuose ir direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
  28. Centro direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi centre, teisės aktuose nurodytos informacijos apie centro veiklą skelbimą, demokratinį centro valdymą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų centro tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, centro veiklos rezultatus ir finansinę veiklą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogo etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio, socialinio ir kito personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
  29. Centro direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui, atskaitingas Savivaldybės tarybai.
  30. Centro mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba:
  30.1. Centre veikia dvi metodinės grupės: lavinamųjų klasių mokytojų ir socialinių darbuotojų, pagalbos mokiniui specialistų. Metodinės grupės planuoja ir aptaria ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus), mokinių mokymosi poreikius, susitaria dėl ugdomųjų veiklų, ilgalaikių ir trumpalaikių ugdomųjų veiklų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir mokymo priemones; susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų, konsultuojasi tarpusavyje dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus; aptaria mokinių elgesio problemas, dalijasi pedagogine patirtimi; plėtoja profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su centro strateginiais tikslais ir kartu siekia mokinių ir mokyklos pažangos. Metodinei grupei vadovauja ir jos veiklą organizuoja grupės narių išrinktas pirmininkas.
  30.2. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai. Metodinei tarybai vadovauja pirmininkas, kuris išrenkamas atviru balsavimu metodinių grupių pirmininkų susirinkime. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, koordinuoja metodinių grupių veiklą, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą centre, teikia siūlymus rengiant centro strateginius dokumentus, ugdymo planą, užsakant vadovėlius, mokymo priemones, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą, koordinuoja ilgalaikių planų rengimą.
  31. Metodinės tarybos kadencijos trukmę nustato centro direktorius.
  32. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, socialinių paslaugų teikimo klausimais centro direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, socialinių ir kitų darbuotojų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

  5. CENTRO SAVIVALDA
  33. Centre veikia šios savivaldos institucijos: Taryba, mokytojų taryba, mokinių ir paslaugų gavėjų tėvų komitetas.
  34. Taryba – aukščiausioji centro savivaldos institucija, sudaryta iš trijų centre nedirbančių mokinių ar paslaugų gavėjų tėvų (globėjų, rūpintojų), trijų mokytojų ar socialinių darbuotojų ir vieno vietos bendruomenės atstovo. Tarybos nariu negali būti mokyklos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.
  35. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) atviru balsavimu renka visuotinis mokinių ir paslaugų gavėjų tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus, socialinius darbuotojus – mokytojų taryba. Vietos bendruomenės atstovą deleguoja centro direktorius.
  36. Taryba renkama trejiems metams Nuostatuose nustatyta tvarka. Tas pats asmuo Tarybos nariu gali būti dvi kadencijas iš eilės. Taryba turi patariamojo balso teisę.
  37. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame išrinktos Tarybos posėdyje.
  38. Tarybos veikla planuojama, posėdžiai protokoluojami. Tarybos posėdžius inicijuoja Tarybos pirmininkas ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis Tarybos posėdis.
  39. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.
  40. Tarybos posėdžiuose kviestinių narių teisėmis gali dalyvauti centro direktorius ir (ar) kiti su svarstomu klausimu susiję asmenys.
  41. Taryba:
  41.1. teikia siūlymus dėl centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
  41.2. pritaria centro strateginiam, metiniam veiklos planams, Nuostatams, centro darbo tvarkos taisyklėms, kitiems centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems centro direktoriaus, suderina ugdymo planus;
  41.3. teikia centro direktoriui siūlymus dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, centro vidaus struktūros tobulinimo;
  41.4. svarsto centro lėšų naudojimo klausimus;
  41.5. kiekvienais metais vertina centro direktoriaus metų veiklos ataskaitą, priima sprendimą dėl centro vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį Savivaldybės tarybai;
  41.6. sprendžia centrui svarbius palankios ugdymui ir paslaugų teikimui aplinkos kūrimo klausimus, teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl centro materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
  41.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos ar centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus centro direktoriui;
  41.8. teikia siūlymus dėl centro darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo, teikiamų paslaugų ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
  41.9. organizuoja tėvų paramą centrui;
  41.10. skiria atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją;
  41.11. pasirenka įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
  41.12. svarsto kitus teisės aktuose nustatytus ar centro direktoriaus teikiamus klausimus.
  42. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
  43. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams.
  44. Pasibaigus Tarybos kadencijai ar nutrūkus Tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, centro direktorius organizuoja rinkimus Nuostatuose nustatyta tvarka.
  45. Mokytojų taryba – nuolat veikianti centro savivaldos institucija mokytojų, socialinių darbuotojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, socialiniai darbuotojai, medicinos personalas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
  46. Mokytojų tarybai vadovauja centro direktorius.
  47. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia centro direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
  48. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir centro direktoriaus teikiamais klausimais.
  49. Centro mokinių ir paslaugų gavėjų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas renkamas centro mokinių ir paslaugų gavėjų tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Jam vadovauja tėvų susirinkimo metu išrinktas tėvų komiteto pirmininkas. Centro mokinių ir paslaugų gavėjų tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas aptaria su klasės/grupės mokytoju, socialiniu darbuotoju lankomumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus, jaunuolius klausimus, padeda organizuoti klasės/grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Tarybai ir direktoriui.

  6. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA
  50. Darbuotojai į darbą centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  51. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  52. Centre dirbantys pedagoginiai darbuotojai atestuojasi, kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, socialiniai darbuotojai – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka.

  7. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA , FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
  53. Centras valdo patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą, naudojasi ir disponuoja juo pagal įstatymus Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
  54. Centro lėšos:
  54.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
  54.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
  54.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
  54.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
  55. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
  56. Centro buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinė atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
  57. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
  58. Centro veiklos priežiūrą atlieka Savivaldybės vykdomoji institucija.

  8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  59. Centras turi interneto svetainę https://www.psmdc.lt , kurioje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka skelbiami vieši pranešimai ir informacija visuomenei apie centro veiklą.
  60. Nuostatų pakeitimai, papildymai derinami su Savivaldybės vykdomąja institucija.
  61. Nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Savivaldybės taryba.
  62. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos, Savivaldybės administracijos, centro direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.
  63. Centras registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
  64. Centro struktūros pertvarka vykdoma, centras reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS

  DĖL PANEVĖŽIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-234 2 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
  2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 1-261

  Panevėžys

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

  1. Patvirtinti Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatus (pridedama).
  2. Įgalioti Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorę Dainę Šilienę pasirašyti Panevėžio specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatus.
  3. Pripažinti netekusiu galios Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 1-234 „Dėl Panevėžio specialiojo ugdymo centro pavadinimo pakeitimo, nuostatų patvirtinimo ir pavedimo specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriui“ 2 punktą.
  Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

  Mero pavaduotojas,

  laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas Aleksas Varna

  Dokumentai